Relacije urejenosti

Relacije urejenosti

Definicija: Relacija R ⊆ A × A je:

Za relacije urejenosti ponavadi uporabljamo simbole, ki spominjajo na znak , kot so , , , …

Primeri urejenosti

 1. Relacija deljivosti na naravnih številih je delna urejenost.
 2. Relacija deljivosti na celih številih je šibka urejenost, ni pa delna urejenost.
 3. Relacija na realnih številih je linearna urejenost.
 4. Relacija na P(A) je delna urejenost. Za katere množice A je linearna?
 5. Relacija = je delna urejenost.

Hassejev diagram

Končno delno ureditev (A, ≤) lahko predstavimo s Hassejevim diagramom: elemente množice A narišemo tako, da je x pod y, kadar velja x ≤ y. Nato povežemo vozlišči x in y, če je y neposredni naslednik x, se pravi, da velja x ≠ y, x ≤ y in iz x ≤ z ≤ y sledi x = z ∨ z = y.

Primer: kakšen je Hassejev diagram relacije deljivosti na množici {0, 1, ..., 10}?

Primer: kakšen je Hassejev diagram relacije na množici P({a,b,c})?

Operacije na urejenostih

Obratna urejenost

Če je delna urejenost na P potem je tudi transponirana relacija , definirana z

x ≥ y ⇔ x ≤ y

delna urejenost na P. Če je linearna, je linearna.

Produktna in leksikografska urejenost

Naj bosta (P, ≤) in (Q, ⊑) delni urejenosti. Na kartezičnem produktu P × Q lahko definiramo dve urejenosti:

Primer: Kako si predstavljamo produktno in leksikografsko ureditev na [0,1] × [0,1], če [0,1] uredimo z običajno relacijo ?

Izjava: Produktna in leksikografska urejenosti sta delni urejenosti. Leksikografska urejenost linearnih urejenosti je linearna.

Dokaz.

Dejstvo, da je produktna urejenost refleksivna, tranzitivna in antisimetrična, pustimo za vajo. Preverimo, da je leksikografska urejenost ≼_lex delna urejenost.

Dokaz, da je ≼_lex je refleksivna: za vsak (x, y) ∈ P × Q velja x = x ∧ y ⊑ y, torej velja (x, y) ⊑ (x, y).

Dokazj=, da je ≼_lex je antisimetrična: naj bosta (x₁,y₁), (x₂,y₂) ∈ P × Q in denimo, da velja

(x₁, y₁) ≼_lex (x₂, y₂) ∧ (x₂, y₂) ≼_lex (x₁, y₁)

To je ekvivalentno

(x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ ≠ x₁ ∧ x₂ ≤ x₁) ∨
(x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ = x₁ ∧ y₂ ⊑ y₁) ∨
(x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ ≠ x₁ ∧ x₂ ≤ x₁) ∨
(x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ = x₁ ∧ y₂ ⊑ y₁)

Če v zgornji formuli upoštevamo, da je x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ = x₂, vidimo, da sta drugi in tretji disjunkt ekvivalentna , zato je izjava ekvivalentna:

(x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ ≠ x₁ ∧ x₂ ≤ x₁) ∨
(x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ = x₁ ∧ y₂ ⊑ y₁)

A tudi prvi disjunkt je ekvivalenten , ker iz x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ ≤ x₁ sledi x₁ = x₂, saj je po predpostavki antisimetrična. Torej ostane samo zadnji disjunkt, ki je ekvivalenten

x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ y₂ ⊑ y₁

Ker je antisimetrična, sledi x₁ = x₂ in y₁ = y₂, kar smo želeli dokazati.

Dokaz, da je ≼_lex tranzitivna: naj bodo (x₁,y₁), (x₂,y₂), (x₃, y₃) ∈ P × Q in denimo, da velja

(x₁, y₁) ≼_lex (x₂, y₂) ∧ (x₂, y₂) ≼_lex (x₃, y₃)

To je ekvivalentno

(x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ ≠ x₃ ∧ x₂ ≤ x₃) ∨
(x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ = x₃ ∧ y₂ ⊑ y₃) ∨
(x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ ≠ x₃ ∧ x₂ ≤ x₃) ∨
(x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ = x₃ ∧ y₂ ⊑ y₃)

Obravnavajmo štiri primere in v vsakem od njih dokažimo (x₁, y₁) ≼_lex (x₃, y₃), se pravi (x₁ ≠ x₃ ∧ x₁ ≤ x₃) ∨ (x₁ = x₃ ∧ y₁ ⊑ y₃):

 1. Če velja x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ ≠ x₃ ∧ x₂ ≤ x₃: ker je tranzitivna sledi x₁ ≤ x₃, poleg tega pv velja x₁ ≠ x₃: če bi veljalo x₁ = x₃, bi iz predpostavk dobili x₃ ≤ x₂ ∧ x₂ ≤ x₃, od koder bi sledilo x₂ = x₃, kar je v protislovju s predpostavko x₂ ≠ x₃.

 2. Če velja x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂ ∧ x₂ = x₃ ∧ y₂ ⊑ y₃: ker je x₂ = x₃ iz prvih dveh predpostavk sledi x₁ ≠ x₃ ∧ x₁ ≤ x₃.

 3. Če velja x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ ≠ x₃ ∧ x₂ ≤ x₃: ker je x₁ = x₂ iz zadnjih dveh predpostavk sledi x₁ ≠ x₃ ∧ x₁ ≤ x₃.

 4. Če velja x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂ ∧ x₂ = x₃ ∧ y₂ ⊑ y₃: torej je x₁ = x₃ ker je = tranzitivna in y₁ ⊑ y₃ ker je tranzitivna.

Nazadnje preverimo še, da je ≼_lex linearna, če sta in linearni. Naj bosta (x₁,y₁), (x₂,y₂) ∈ P × Q. Dokazati želimo

(x₁, y₁) ≼ (x₂, y₂) ∨ (x₂, y₂) ≼ (x₁, y₁)

To je ekvivalentno disjunkciji

(x₁ ≠ x₂ ∧ x₁ ≤ x₂) ∨ (x₁ = x₂ ∧ y₁ ⊑ y₂) ∨ (x₂ ≠ x₁ ∧ x₂ ≤ x₁) ∨ (x₂ = x₁ ∧ y₂ ⊑ y₁)

kar je ekvivalentno

(x₁ ≠ x₂ ∧ (x₁ ≤ x₂ ∨ x₂ ≤ x₁)) ∨ (x₁ = x₂ ∧ (y₁ ⊑ y₂ ∨ y₂ ⊑ y₁))

Ker sta in linearni, je to ekvivalentno

(x₁ ≠ x₂ ∧ ⊤) ∨ (x₁ = x₂ ∧ ⊤)

Kar je ekvivalentno

(x₁ ≠ x₂) ∨ (x₁ = x₂)

To pa drži po zakonu o izključeni tretji možnosti. S tem je linearnost ≼_lex, dokazana. □

Vsota urejenosti

Naj bosta (P, ≤) in (Q, ⊑) delni urejenosti. Na vsoti P + Q lahko definiramo urejenost s predpisom:

u ≼ v ⇔ (∃ x, y ∈ P . u = in₁(x) ∧ v = in₁(y) ∧ x ≤ y) ∨
    (∃ s, t ∈ Q . u = in₂(s) ∧ v = in₂(t) ∧ s ⊑ t)

Zaporedna vsota urejenosti

Naj bosta (P, ≤) in (Q, ⊑) delni urejenosti. Na vsoti P + Q lahko definiramo urejenost s predpisom:

u ≼ v ⇔ (∃ x, y ∈ P . u = in₁(x) ∧ v = in₁(y) ∧ x ≤ y) ∨
    (∃ x ∈ P . ∃ s ∈ Q . u = in₁(x) ∧ v = in₂(s)) ∨
    (∃ s, t ∈ Q . u = in₂(s) ∧ v = in₂(t) ∧ s ⊑ t)

Torej so vsi elementi P pred vsemi elementi Q.

Zaporedna vsota linearnih urejenosti je linearna.

Potenca urejenosti

Naj bo (P, ≤) delna urejenost in A množica. Na eksponentni množici Pᴬ lahko definiramo urejenost s predpisom:

f ≼ g ⇔ ∀ x ∈ A . f(x) ≤ g(x)

Naloga: ali je linearna, kadar je linearna?

Delna urejenost, inducirana s šibko ureditvijo

Naj bo (P, ≤) šibka ureditev. Relacija na P, definirana s predpisom

x ∼ y ⇔ x ≤ y ∧ y ≤ x

je ekvivalenčna relacija. Na kvocientu P/∼ lahko definiramo relacijo s predpisom

[x] ≼ [y] ⇔ x ≤ y

Treba je preveriti, da je relacija dobro definirana, se pravi da velja

x ∼ x' ∧ y ∼ y' ⇒ (x ≤ y ⇔ x' ≤ y')

Pa preverimo: denimo, da velja x, y, x', y' ∈ P in x ~ x' in y ~ y'. Torej velja

x ≤ x' ∧ x' ≤ x ∧ y ≤ y' ∧ y' ∧ x

Sedaj dokažimo x ≤ y ⇔ x' ≤ y':

 1. Denimo, da velja x ≤ y. Tedaj dobimo x' ≤ x ≤ y ≤ y'.
 2. Denimo, da velja x' ≤ y'. Tedaj dobimo x ≤ x' ≤ y' ≤ y.

Torej je dobro definirana.

Izjava: Relacija , ki je inducirana s šibko ureditvijo, je delna ureditev.

Dokaz. Refleksivnost in tranzitivnost sledita iz refleksivnosti in tranzitivnosti . Preverimo antisimetričnost: denimo, da velja [x] ≤ [y] in [y] ≤ [x]. Tedaj velja x ≤ y in y ≤ x, torej velja x ~ y in `[x] = [y]. □

Primer: Obravnavajmo cela števila Z in deljivost |, ki je šibka ureditev. Za vse k, m ∈ Z velja

k ∼ m ⇔ k | m ∧ m | k ⇔ |k| = |m|

Torej je Z/∼ ≅ N, kjer izomorfizem preslika [k] ↦ |k|. Delna ureditev na Z/∼ inducirana z deljivostjo je spet deljivost (ko jo prenesemo iz Z/∼ na N s pomočjo izomorfizma).

Monotone preslikave

Definicija: Preslikava f : P → Q med delnima urejenostma (P, ≼) in (Q, ⊑) je monotona (ali naraščajoča), ko velja ∀ x, y ∈ P . x ≼ y ⇒ f(x) ⊑ f(y).

Definicija: Preslikava f : P → Q med delnima urejenostma (P, ≼) in (Q, ⊑) je antitona (ali padajoča), ko velja ∀ x, y ∈ P . x ≼ y ⇒ f(y) ⊑ f(x).

Opozorilo: v analizi “monotona” pomeni “monotona ali antitona”. To ni nič čudnega, ker “dan” tudi pomeni “dan in noč”.

Izrek: Kompozicija monotonih preslikav je monotona. Identita je monotona.

Dokaz. Naj bosta f : P → Q in g : Q → R monotoni preslikavi med delnimi urejenostmi (P, ≤_P), (Q, ≤_Q) in (R, ≤_R). Če je x ≤_P y, potem je zaradi monotonisti f tudi f(x) ≤_Q f(y), nato pa je zaradi monotonisti g spet g(f(x)) ≤_R g(f(y)). Identiteta je očitno monotona.

Primeri

Meje

Definicija: Naj bo (P, ≤) delna urejenost, S ⊆ P in x ∈ P:

Opozorilo: minimalni element ni isto kot minimum (in maksimalni element ni isto kot maksimum).

Kadar govorimo o “prvem elementu” ali “maksimalnem elementu” in ne povemo, na katero podmnožico se nanaša element, imamo običajno v mislih kar celotno delno ureditev.

Izrek: Naj bo (P, ≤) delna urejenost in S ⊆ P. Tedaj ima S največ en infimum in največ en supremum, ki ju zapišemo inf S in sup S, kadar obstajata.

Dokaz. Denimo, da sta x in y oba infimum S. Ker je y spodnja meja za S in x njen infimum, velja y ≤ x. Podobno velja x ≤ y, torej x = y. Za supremum je dokaz podoben. □

Primer: Supremum končne neprazne množice S ⊆ N za relacijo deljivosti | je namanjši skupni večkratnik elementov iz S. Infimum je navečji skupni delitelj. Kaj pa, če je S prazna ali neskončna?

Mreže

Definicija: Naj bo (P, ≤) delna urejenost:

 1. (P, ≤) je mreža, ko imata vsaka dva elementa x, y ∈ P infimum in supremum.
 2. (P, ≤) je omejena mreža, ko ima vsaka končna podmnožica P infimum in supremum.
 3. (P, ≤) je polna mreža, ko ima vsaka podmnožica P infimum in supremum.

Infimum in supremum elementov x in y pišemo x ∧ y in x ∨ y.

Izrek: Delna urejenost (P, ≤) je omejena mreža natanko tedaj, ko ima najmanši in največji element, ter imata vsaka sva elementa infimum in supremum.

Dokaz.

Denimo, da je (P, ≤) omejana mreža. Tedaj P ima najmanši element, namreč sup ∅, in največji element, namreč inf ∅. Infimum in supremum x in y sta seveda inf {x, y} in sup {x, y}.

Denimo, da ima P najmanši element ⊥_P in največji element ⊤_P, vsaka dva elementa pa imata infimum in supremum. Naj bo S ⊆ P končna množica:

Primeri