Lastnosti preslikav

Osnovne lastnosti preslikav

Definicija: Preslikava f : A → B je

Naloga: primerjaj definicijo injektivnosti z zahtevo, da mora biti biti enolično prirejanje, ki določa preslikavo, enolično.

Naloga: primerjaj definicijo surjektivnost z zahtevo, da mora biti celovito prirejanje, ki določa preslikavo.

Definicija: Preslikava f : A → B je

Izrek: Naj bosta f : A → B in g : B → C preslikavi.

 1. Kompozicija monomorfizmov je monomorfizem.
 2. Kompozicija epimorfizmom je epimorfizem.
 3. Če je g ∘ f monomorfizem, je f monomorfizem.
 4. Če je g ∘ f epimorfizem, je g epimorfizem.

Izrek: Za preslikavo f : A → B velja

 1. f je monomorfizem ⇔ f je injektivna
 2. f je epimorfizem ⇔ f je surjektivna
 3. f je izomorfizem ⇔ f je bijektivna

Dokaz:

 1. Če je f monomorfizem in f(x) = f(y), tedaj je (f ∘ (u ↦ x)) () = f(x) = f(y) = (f ∘ (u ↦ y)) (), torej (u ↦ x) = (u ↦ y) torej x = y.

  Če je f injektivna in f ∘ g = f ∘ h, potem je za vsak x f(g(x)) = f(h(x)), torej g(x) = h(x) za vsak x, torej g = h.

 2. Če je f epimorfizem: obravnavajmo množico

  S = { z ∈ B | ∃ x ∈ A . f(x) = z }
  

  ter preslikavi χ_S : B → 2 in (y ↦ ⊤) : B → 2. Ker velja χ_S ∘ f = (y ↦ ⊤) ∘ f, sledi χ_S = (y ↦ ⊤), torej S = B, kar je surjektivnost.

  Če je f surjektivna in g ∘ f = h ∘ f: naj bo y ∈ B. Obstaja x ∈ A, da je f(x) = y. Torej je

  g(y) = g(f(x)) = h(f(x)) = h(y).
  

  Torej je g = h.

 3. Če je f izomorfizem, potem

  Če je f bijektivna, potem je njen inverz f⁻¹ definiran s predpisom

  f(y) = ι x ∈ A . f(x) = y "tisti x, ki ga f slika v y"

  Dokazati je treba ∃! x . f(x) = y:

Definicija: Če sta f : A → B in g : B → A taki preslikava, da velja f ∘ g = id_B, pravimo:

Opomba: retrakcija in prerez ni isto kot izomorfizem!

Izrek: Retrakcija je epimorfizem, prerez je monomorfizem.

Slike in praslike

Naj bo f : A → B preslikava. Tedaj definiramo izpeljano množico

{ f(x) | x ∈ A } := { y ∈ B | ∃ x ∈ A . y = f(x) }

ter izpeljano množico s pogojem

{ f(x) | x ∈ A | φ(x) } := { y ∈ B | ∃ x ∈ A . φ(x) ∧ y = f(x) }

Običajno se piše izpeljano množico s pogojem kar

{ f(x) | x ∈ A ∧ φ(x) }

Primer: Množica vseh kvadratov naravnih števil je izpeljana množica { n² | n ∈ N }.

Definicija: Naj bo f : A → B preslikava:

 1. Praslika podmnožice S ⊆ B je f^*(S) := { x ∈ A | f(x) ∈ S }.
 2. Slika podmnožice T ⊆ A je f_*(T) := { y ∈ B | ∃ x ∈ A . f(x) = y }.

Kot vidimo, lahko sliko zapišemo tudi kot izpeljano množico

f_*(T) := { f(x) | x ∈ T }

Zaloga vrednosti je slika domene, torej f_*(B).

Praslika f je preslikava f^* : P(B) → P(A).

Slika je preslikava f_* : P(A) → P(B).

Torej sta ^* in _* funkcionala višjega reda:

^* : B^A → P(A)^P(B)
_* : B^A → P(B)^P(A)

Naj bo f : A → B preslikava:

Izrek: Naj bo f: A → B in S : I → P(B). Tedaj je

Izrek: Naj bo f: A → B in T : I → P(A). Tedaj je

Torej velja tudi: * f^*(∅) = ∅ * f_*(∅) = ∅ * f^*(B) = A * f^*(S ∪ T) = f^*(S) ∪ f^*(T) * f^*(S ∩ T) = f^*(S) ∩ f^*(T)

Poleg tega imamo za S ⊆ B

f^*(Sᶜ) = (f^*(S))ᶜ.