Kodiranje matematičnih objektov z množicami

Z množicami smo izrazili številne matematične objekte, na primer:

Ali je možno vse matematične objekte predstaviti z množicami? Da!

Urejeni pari

Par (x, y) lahko predstavimo z množico {{x}, {x,y}}. Tako dobimo

A × B := { {{x}, {x,y}} | x ∈ A, y ∈ B }

Vsota

Elemente vsote A + B kodiramo takole:

 ι₁(x) = (x, 0) = {{x}, {x,∅}}
 ι₂(x) = (x, 1) = {{x}, {x,{∅}}}

Naravna števila

Na množicah definiramo operacijo naslednik:

x⁺ := x ∪ {x}

Naravna števila nato kodiramo tako, da za ničlo vzamemo in uporabljamo operacijo naslednik:

0 = ∅
1 = ∅⁺ = {0} = {∅}
2 = 1⁺ = {0, 1} = {∅, {∅}}
3 = 2⁺ = {0, 1, 2} = {∅, {∅}, {∅, {∅}}}
4 = 3⁺ = {0, 1, 2, 3} = {∅, {∅}, {∅, {∅}}, {∅, {∅}, {∅, {∅}}}}
...

Vidimo, da je vsako naravno število kar množica svojih predhodnikov.

Cela števila

Cela števila so kvocient N × N:

Z = (N × N)/∼

kjer je

(a,b) ∼ (c,d) ⇔ a + d = c + b.

Urejeni par (a, b) predstavlja razliko števil a in b.

Racionalna števila

Racionalna števila so kvocient:

Q = (Z × {n ∈ N | n > 0})/≈

kjer je

(a,m) ≈ (b,n) ⇔ a n = b m.

Realna števila

Realno število je Dedekindov rez, torej podmnožica Q.

In tako naprej. Ne pravimo, da je kodiranje vseh matematičnih objektov z množicami vedno dobra ideja, vendar pa je dejstvo, da je to možno, pomembno spoznanje osnov matematike. Iz njega na primer sledi tole: če je teorija množic neprotislovna, potem je neprotislovna tudi vsa matematika, ki jo lahko kodiramo z množicami (torej več ali manj vsa običajna matematika).

Aksiomi teorije množic

Zermelo-Fraenkelovi aksiomi teorije množic:

 1. Ekstenzionalnost: množici A in B, ki imata iste elemente, sta enaki.

 2. Neurejeni par: za vsak x in y je {x, y} množica, ki vsebuje natanko x in y:

  ∀ x y z . z ∈ {x, y} ⇔ z = x ∨ z = y
  

  Okrajšava: {x} = {x, x}.

 3. Unija: za vsako množico A je ⋃ A množica, ki vsebuje natanko vse elemente množic iz A

  ∀ A x . x ∈ ⋃ A ⇔ ∃ B ∈ A . x ∈ B
  
 4. Prazna množica: množica nima elementa:

  ∀ x . x ∉ ∅
  
 5. Neskončna množica: obstaja množica, ki vsebuje in je zaprta za operacijo naslednik (x⁺ = x ∪ {x}).

  ∃ A . ∅ ∈ A ∧ ∀ x ∈ A . x⁺ ∈ A
  
 6. Podmnožica: za vsako množico A in formulo φ je {x ∈ A | φ(x)} množica, ki vsebuje natanko vse element iz A, ki zadoščajo φ:

  ∀ y . y ∈ {x ∈ A | φ(x)} ⇔ φ(y)
  
 7. Potenčna množica: za vsako množico A je P(A) množica, ki vsebuje natanko vse njene podmnožice:

  ∀ S . S ∈ P(A) ⇔ S ⊆ A
  
 8. Zamenjava: če je A množica in f : A → Set preslikava, je razred

  { y ∈ V | ∃ x ∈ A . y = f(x) }
  

  množica.

 9. Dobra osnovanost: relacija je dobro osnovana.

 10. Aksiom izbire: vsaka družina nepraznih množic ima funkcijo izbire

Aksiom izbire

Definicija: Veriga v delni urejenosti (P, ≤) je taka podmnožica V ⊆ P, ki je z linearno urejena, kar pomeni ∀ x y ∈ V . x ≤ y ∨ y ≤ x.

Primeri:

Zornova lemma: Če ima v delni urejenosti (P, ≤) vsaka veriga zgornjo mejo, potem ima P maksimalni element.

Dokaz: dokaz se naslanja na aksiom izbire in Bourbaki-Wittov izrek o negibnih točkah (glej spodaj). Naj bo C množica vseh verig v P. Uredimo jo z . Na njej definiramo preslikavo f : C → C, ki razširi verigo, če ni maksimalna, sicer je ne spremeni (tu uporabimo izbiro):

Po izreku Bourbaki-Witt ima f negibno vrednost V ∈ C. Ta V je maksimalna veriga V, saj bi sicer veljalo, da je V = f(V) = V ∪ {x} za neki x ∉ V, kar ni možno. Naj bo m zgornja meja za verigo V. Trdimo, da je m maksimalni element v P: denimo, da velja m ≤ y za m ∈ P. Ker je V ∪ {y} veriga, ki vsebuje maksimalno verigo V, sledi V = V ∪ {y}, od tod pa y ∈ V ter y ≤ m. Torej je m = y in m je res maksimalni element. □

Definicija: Naj bo (P, ≤) delna ureditev. Preslikava f : P → P je progresivna, ko velja x ≤ f(x) za vsak x ∈ P.

Opomba: progresivna preslikav ni nujno monotona (poiščite protiprimer!).

Izrek (Bourbaki-Witt): Naj bo (P, ≤) neprazna delna ureditev, v kateri ima vsaka veriga zgornjo mejo in f : P → P progresivna preslikava. Tedaj ima f negibno točko: to je tak x ∈ P, da velja f(x) = x.

Dokaz: opuščen.

Izrek: V teoriji množic brez aksioma izbire so naslednje izjave ekvivalentne:

 1. Aksiom izbire
 2. Zornova lema
 3. Princip dobre urejenosti: vsaka množica ima dobro ureditev

Dokaz:

(1 ⇒ 2) Glej Zornovo lemo.

(2 ⇒ 3) Skica dokaza: naj bo A poljubna množica, ki jo želimo dobro urediti.

Definirajmo delne dobre ureditev množice A: to so pari (B,R), kjer je B ⊆ A in R ⊆ B × B dobra ureditev na B. Za delni dobri ureditvi (B,R) in (C,Q) pravimo, da je (C,Q) razširitev (B,R), kadar velja B ⊆ C, R ⊆ Q in še, da je B začetni segment v C, kar pomeni:

 ∀ x y ∈ C: x Q y ∧ y ∈ B ⇒ x ∈ B.

Kadar je (C,Q) razširitev (B,R), pišemo (B,R) ≼ (C,Q). Naj bo P množica vseh delnih dobrih ureditev množice A,

P = { (B, R) | B ⊆ A in R ⊆ B × B in R je dobra ureditev B },

urejena z relacijo . Očitno je delna ureditev. Trdimo, da imajo verige v P zgornje meje glede na : če je V ⊆ P veriga dobro urejenih podmnožic A, je njena zgornja meja (D,S) kar unija po komponentah:

 D := ⋃ {B | (B, R) ∈ V}
 S := ⋃ {R | (B, R) ∈ V}

Preverimo, da velja (D,S) ∈ P. Očitno je (D,S) stroga linearna ureditev (vaja). Denimo, da bi v (D,S) imeli neskončno padajočo verigo

 ... S x₃ S x₂ S x₁ S x₀.

Obstaja (B,R) ∈ V, da je x₀ ∈ B. Potem bi bila x₀, x₁, x₂, x₃, ... padajoča veriga v (B,R), kar ni možno, saj je (B,R) dobro urejena. Res, ker je xᵢ ∈ V, obstaja (C,Q), da je xᵢ ∈ C. Če velja (B,R) ≼ (C,Q), potem xᵢ ∈ B po definicijo . Če velja (C,Q) ≼ (B,R), potem xᵢ ∈ B, ker velja C ⊆ B. Torej je (D,S) res delna ureditev P.

Preverimo še, da velja (B,R) ≼ (D,S) za vsak (B,R) ∈ V. Denimo, da je y ∈ D, x ∈ B in y S x. Obstaja (C,Q) ∈ V, da je y ∈ C. Če velja (C,Q) ≼ (B,R), potem y ∈ C ⊆ B. Če pa velja (B,R) ≼ (C,Q), potem je y ∈ B po definiciji .

Po Zornovi lemi obstaja maksimalni element (B,R) v P. Trdimo, da je B = A. Če bi namreč obatajal x ∈ B \ A, bi lahko razširili (B,R) na večjo dobro ureditev tako, da bi dodali x na konec B:

(B ∪ {x}, R')

y R' z ⇔ z = x ∧ (y,z) ∈ R

To ni možno, ker je (B,R) maksimalna delna ureditev. Torej je res A = B in našli so dobro ureditev A.

(3 ⇒ 1) Naj bo A : I → Set družina nepraznih množic. Naj bo dobra ureditev na uniji ⋃ A. Ker so vse množice Aᵢ neprazne, ima vsaka od njih prvi element glede na . Torej lahko definiramo funkcijo izbire f s predpisom

f(i) = prvi element Aᵢ. □

Izrek: Vsak vektorski prostor ima vektorsko bazo.

Dokaz: Naj bo L vektorski prostor. Definiramo množico

P = { B ⊆ L | B je linearno neodvisna }.

Množico P delno uredimo z relacijo . Trdimo, da imajo verige v P zgornje meje: zgornja meja verige V ⊆ P, je kar njena unija ⋃_(B ∈ V) B. Seveda je treba preveriti, da je unija verige linearno neodvisnih množic spet linearno neodvisna (vaja). Po Zornovi lemi obstaja maksimalni element v P, torej maksimalna linearno neodvisna množica B v L. To pa je seveda vektorksa baza za L. □