Logično programiranje

Logična pravila

Do sedaj smo spoznali ukazno in deklarativno programiranje:

Logično programiranje izhaja iz ideje, da je izvajanje programa iskanje dokaza. Da bomo to razumeli, najprej ponovimo nekaj osnov logike.

Hornove formule

V logiki prvega reda lahko zapišemo formule sestavljene iz konstant , , veznikov , , , ¬ in kvantifikatorjev (za vsak), (obstaja). Take formule so lahko precej zapletene in niso primerne za logično programiranje, zato se omejimo na tako imenovane Hornove formule, ki so oblike

∀ x₁, …, xᵢ . (Φ₁ ∧ Φ₂ ∧ ⋯ ∧ Φⱼ ⇒ Ψ)

Tu so Φ₁, …, Φⱼ in Ψ osnovne formule, se pravi vsaka od njih je oblike

p(t₁, …, tᵢ)

kjer je p relacijski simbol in t₁, …, tᵢ termi. Nadalje je term izraz, ki ga lahko sestavimo iz konstant, funkcijskih simbolov in spremenljivk.

Poseben primer Hornove formule je dejstvo, ki ga dobimo pri j = 0:

∀ x₁, …, xᵢ . Ψ

Drugi primer je formula brez kvantifikatorjev (v kateri ni spremenljivk, samo konstante), ki ga dobimo pri i = 0:

Φ₁ ∧ Φ₂ ∧ ⋯ ∧ Φⱼ ⇒ Ψ

Poglejmo si nekaj primerov.

Primer

Hornova formula

∀ a . (pes(a) ⇒ zival(a))

pove, da so psi živali: “za vsak a, če je a pes, potem je a žival”.

Primer

Hornova formula

∀ x y z . (otrok(x, y) ∧ otrok(y, z) ∧ zenska(z) ⇒ babica(x, z))

pravi: “za vse (osebe) x, y, z, če je x otrok od y in y otrok od z in je z ženska, potem je z babica od x”.

Vzgojen primer

Formula

∀ x y z . otrok(x, z) ∧ otrok(y, z) ∧ zenska(x) ∧ zenska(y) ⇒ sestra(x, y)

ne pomeni “x in y sta sestri” ampak “x in y sta sestri ali polsestri, ali pa sta enaka”.

Primer

S Hornovimi formulami lahko izrazimo tudi matematična dejstva. Peanova aksioma za seštevanje se glasita

∀ n . n + 0 = n
∀ k m . k + succ(m) = succ (k + m)

Pravzaprav v Prologu ni funkcij, težko definiramo vsoto kot funkcijo! Definirati moramo relacijo, ki predstavlja funkcijo:

Pravimo, da relacija R predstavlja funkcijo f, če je f(x) = y ⇔ R(x, y).

Za funkcijo seštevanja: namesto operacije + bomo definirali relacijo vsota, da bo veljalo:

x + y = z ⇔ vsota(x, y, z)

S Hornovima formulama ju zapišemo takole, pri čemer vsota(x,y,z) beremo “vsota x in y je z”:

∀ n . vsota(n, zero, n)
∀ k m n . vsota(k, m, n) ⇒ vsota(k, succ(m), succ(n))

Prva formula očitno ustreza prvemu aksiomu, druga pa je ekvivalentna

∀ m n k . k + m = n ⇒ k + succ(m) = succ(n)

kar je ekvivalentno drugemu aksiomu (premisli zakaj!).

Naloga

S Hornovimi formulami zapiši Peanova aksioma za množenje:

∀ n . n · 0 = 0
∀ k m . k · succ(m) = k + k · m

Uporabi relacijo vsota iz prejšnjega primera, ter relacijo zmnozek(x,y,z), ki ga beremo “zmnožek x in y je z”.

Formule, ki niso Hornove

Nekaterih dejstev s Hornovimi formulami ne moremo izraziti, na primer negacije ne eksistenčnih formul ∃ x . ⋯.

Sistematično iskanje dokaza

Denimo, da imamo Hornove formule in želimo vedeti, ali iz njih sledi dana izjava. Kako bi sistematično poiskali dokaz?

Primer

Najprej poglejmo primer brez kvantifikatorjev. Ali iz Hornovih formul

 1. X ∧ Y ⇒ C
 2. A ∧ B ⇒ C
 3. X ⇒ B
 4. A ⇒ B
 5. A

sledi C?

Iskanja dokaza se lotimo sistematično. Katera od formul bi lahko pripeljala do dokaza izjave C? Prva ali druga. Poskusimo obe:

Primer

Ali iz

 1. ∀ x y . otrok(x, y) ⇒ mlajsi(x, y)
 2. otrok(miha, mojca)

sledi mlajsi(miha, mojca)? Če v prvi formuli vzamemo x = miha in y = mojca, lahko nalogo prevedemo na otrok(miha, mojca). To pa velja zaradi druge formule.

Primer

Ali iz

 1. ∀ x . sodo(x) ⇒ liho(succ(x))
 2. ∀ y . liho(y) ⇒ sodo(succ(y))
 3. sodo(zero)

sledi sodo(succ(succ(zero)))? Tokrat zapišimo bolj sistematično postopek iskanja:

V splošnem bomo morali rešiti nalogo združevanja: poišči take vrednosti spremenljivk, da sta dani formuli enaki*. Podobno nalogo smo že reševali, ko smo obravnavali parametrični polimorfizem, kjer smo izenačevali tipe.

Logično programiranje

V logičnem programiranju je program podan s

Pravila so Hornove formule. Poizvedba je formula oblike

∃ y₁, …, yⱼ . p(y₁, …, yⱼ)

Zanima nas, ali poizvedba sledi iz pravil. Poizvedbo G predelamo na poizvedbe in iščemo v globino, takole:

 1. V seznamu H₁, …, Hᵢ poišči prvo formulo, ki je oblike

   ∀ x₁, …, xᵢ . Φ₁(x₁, …, xᵢ) ∧ ⋯ ∧ φᵣ(x₁, …, xᵢ) ⇒ Ψ(x₁, …, xᵢ),

  katere sklep Ψ je združljiv z G. To pomeni da lahko za y₁, …, yⱼ vstavimo neke vrednosti u₁, …, uⱼ in za x₁, …, xᵢ neke vrednosti v₁, …,vᵢ, da sta formuli

   p(u₁, …, uⱼ)

  in

   Ψ(v₁, …, vᵢ)

  enaki.

  Opomba: možno je, da izbira vrednosti u₁, …, uⱼ in v₁, …, vᵢ ni enolična. V tem primeru izberemo najbolj splošne vrednosti. To naredimo s postopkom združevanja (angl. unification), ki smo ga spoznali pri parametričnem polimorfizmu.

 2. Poizvedbo smo predelali na poizvedbe Φ₁(v₁, …, vᵢ), …, Φᵣ(v₁, …, vᵢ), ki jih rešujemo po vrsti rekurzivno. (Če se v teh poizvedbah pojavljajo spremenljivke, jih obravnavamo, kot da smo jih kvantificirali z .)

Primer

Poglejmo si še enkrat primer, ko imamo Hornove formule

 1. sodo(zero)
 2. ∀ x . sodo(x) ⇒ liho(succ(x))
 3. ∀ y . liho(y) ⇒ sodo(succ(y))

in poizvedbo

∃ z . liho(z)

Ali lahko združimo sodo(zero) in liho(z)? Ne.

Ali lahko združimo liho(succ(x)) in liho(z)? Poskusimo s postopkom združevanja: Enačbo

liho(succ(x)) = liho(z)

prevedemo na enačbo

succ(x) = z

Dobili smo rešitev za z in ni več enačb, torej je x poljuben. Torej uporabimo drugo pravilo, ki prevede nalogo na

∃ x . sodo(x)

Ali lahko to združimo s prvo formulo? Poskusimo rešiti

sodo(zero) = sodo(x)

Rešitev je x = zero. Ker je prva formula dejstvo, ni nove podnaloge.

Rešitev se glasi: x = zero, z = succ(x). Končna rešitev je torej

z = succ(zero)

Dokazali smo, da res obstaja liho število, namreč succ(zero).

Naloga

Če v prejšnjem primeru zamenjamo vrstni red pravil,

 1. ∀ x . sodo(x) ⇒ liho(succ(x))
 2. ∀ y . liho(y) ⇒ sodo(succ(y))
 3. sodo(zero)

potem poizvedba

∃ z . liho(z)

privede do neskončne zanke (ker iščemo v globino in vedno uporabimo prvo pravilo, ki deluje). Namreč, z uporabo prvega pravila dobimo poizvedbo

∃ x . sodo(x)

nato z uporabo drugega pravila (x = succ(y))

∃ y . liho(y)

nato z uporabo prvega pravila

∃ u . sodo(u)

in tako naprej. Tretje pravilo nikoli ne pride na vrsto!

Prolog

Prolog je programski jezik, v katerem logično programiramo. Ima nekoliko nenavadno sintakso:

Na koncu vsake formule zapišemo piko.

Predelajmo primer iz prejšnjega razdelka v Prolog. Najprej v datoteko even_odd.pl spravimo pravila (pri čemer pravila za sodo zložimo skupaj, da se ne pritožuje):

sodo(zero).
sodo(succ(Y)) :- liho(Y).
liho(succ(X)) :- sodo(X).

Datoteko naložimo v interkativno zanko. Ta nam omogoča, da vpišemo poizvedbo in dobimo odgovor:

?- liho(Z).
Z = succ(zero) ;
Z = succ(succ(succ(zero))) ;
Z = succ(succ(succ(succ(succ(zero))))) .

Ko nam prolog poda oddgovor, lahko z znakom ; zahtevamo, da išče še naprej. Z znakom . zaključimo iskanje.

Naloga

Ali se prolog res spusti v neskončno zanko, če zamenjamo vrsti red pravil za sodo?

Naloga

Na svoj računalnik si namesti SWI Prolog in poženi zgornji program.

Seznami

Predstavitev seznamov v Prologu

Kako bi v Prologu naredili sezname? V Ocamlu smo jih definirali kot induktivni tip:

type 'a list = Nil | Cons of 'a * 'a list

Na primer, Cons(a, Cons(b, Cons(c, Nil))) je seznam z elementi a, b in c.

V Prologu ni tipov, lahko pa uporabljamo poljubne konstante in konstruktorje, le z malimi črkami jih je treba pisati. Torej lahko sezname še vedno predstavljamo z nil in cons.

Seznamov ni treba v naprej definirati, se pravi, ni treba razlagati, kaj sta nil in cons. Prolog ju obravnava kot simbola, s katerimi lahko tvorimo izraze. Seznam [a; b; c] zapišemo cons (a, cons (b, cons (c, nil))).

Opomba: Prolog ima tudi vgrajene sezname, glej spodaj.

Relacija elem

Da bomo dobili občutek za moč logičnega programiranja, definirajmo nekaj funkcij za delo s seznami.

Naš prvi program je relacija, ki ugotovi, ali je dani X pripada danemu seznamu L:

elem(X, cons(X, _)).
elem(X, cons(_, L)) :- elem(X, L).

Poiskusimo (glej datoteko list.pl:

?- elem(a, cons(b, cons(a, cons(c, cons(d, cons(a, nil)))))).
true ;
true ;
false.

Zakaj smo dvakrat dobili true in nato false?

Vprašamo lahko tudi, kateri so elementi danega seznama:

?- elem(X, cons(a, cons(b, cons(a, cons(c, nil))))).
X = a ;
X = b ;
X = a ;
X = c ;
false.

In celo, kateri seznami vsebujejo dani element!

?- elem(a, L).
L = cons(a, _3234) ;
L = cons(_3232, cons(a, _3240)) ;
L = cons(_3232, cons(_3238, cons(a, _3246))) ;
L = cons(_3232, cons(_3238, cons(_3244, cons(a, _3252)))) ;
L = cons(_3232, cons(_3238, cons(_3244, cons(_3250, cons(a, _3258))))) ;
L = cons(_3232, cons(_3238, cons(_3244, cons(_3250, cons(_3256, cons(a, _3264)))))) .

Prolog je ustvaril pomožne spremenljivke _XYZW, s katerimi označi poljubne terme.

Relacija join

Funkcijo, ki stakne seznama predstavimo s trimestno relacijo join:

join(X, Y, Z) pomeni, da je Z enak stiku seznamov X in Y.

Zapišimo pravila zanjo:

join(nil, Y, Y).
join(cons(A, X), Y, cons(A, Z)) :- join(X, Y, Z).

To je podobno funkciji, ki bi jo definirali v OCamlu:

let rec join x y=
 match (x, y) with
 | (Nil, y) -> y
 | (Cons (a, x), y) ->
   let z = join x y in
   Cons (a, z)

Takole izračunamo stik seznamov cons(a, cons(b, nil)) in cons(x, cons(y, cons(z, nil))):

?- join(cons(a, cons(b, nil)), cons(x, cons(y, cons(z, nil))), Z).
Z = cons(a, cons(b, cons(x, cons(y, cons(z, nil))))).
Vgrajeni seznami

Prolog že ima vgrajene sezname:

Za delo s seznami je na voljo knjižnica lists, ki jo naložimo z ukazom

:- use_module(library(lists)).

Ta že vsebuje relaciji member (ki smo jo zgoraj imenovali elem) in append (ki smo jo zgoraj imenovali join). Preizkusimo:

?- append([a,b,c], [d,e,f], Z).
Z = [a, b, c, d, e, f].

Lahko pa tudi vprašamo, kako razbiti seznam [a,b,c,d,e,f] na dva podeznama:

?- append(X, Y, [a,b,c,d,e,f]).
X = [],
Y = [a, b, c, d, e, f] ;
X = [a],
Y = [b, c, d, e, f] ;
X = [a, b],
Y = [c, d, e, f] ;
X = [a, b, c],
Y = [d, e, f] ;
X = [a, b, c, d],
Y = [e, f] ;
X = [a, b, c, d, e],
Y = [f] ;
X = [a, b, c, d, e, f],
Y = [] ;
false.

Enakost in neenakost

Včasih v Prologu potrebujemo enakost in neenakost. Enakost pišemo s = t in neenakost s \= t.

Zanimiv primer

Če bo čas, si bomo ogledali, kako v Prologu implementiramo tolmač za preprost ukazni programski jezik, glej comm.pl.