Logično programiranje z omejitvami

Aritmetika v Prologu

V prologu računamo s števili takole:

?- X is (10 + 4) * 3.
X = 42.

?- X is 2 + 3, Y is 10 * X.
X = 5,
Y = 50.

Operator is sprejme spremenljivko X in aritmetični izraz E, izračuna vrednost izraza E in dobljeno vrednost priredi spremenljivki X.

Števila lahko tudi primerjamo z operatorji za primerjavo števil:

?- 221 * 19 =:= 247 * 17.
true.

?- 23 < 42.
true.

Takole bi implementirali funkcijo faktoriela:

faktoriela(0, 1).
faktoriela(N, F) :-
  N > 0,
  M is N - 1,
  faktoriela(M, G),
  F is N * G.

Preizkusimo:

?- faktoriela(7, F).
F = 5040.

V duhu prologa bi pričakovali, da faktoriela deluje v obse smeri:

?- faktoriela(N, 6).
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
ERROR: In:
ERROR:  [9] _13020>0
ERROR:  [8] faktoriela(_13046,6) at /var/folders/tw/2p25pzx951n_ht9607h10kkc0000gn/T/prolcomp13972QVt.pl:5
ERROR:  [7] <user>

Napako se pojavi, ker is in < ne delujeta kot običajna predikata. V izrazu X is E, aritmetični izraz E ne sme vsebovati spremenljivk z neznano vredostjo. Na primer, če poskusimo izračunati Y - Y

?- Z is Y - Y.
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
ERROR: In:
ERROR:  [8] _3132 is _3138-_3140
ERROR:  [7] <user>

dobimo napako, ker izraz na desni nima točno določene vrednosti. Tudi < ne deluje, če mu damo neznane vrednosti:

?- X < X + 1.
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
ERROR: In:
ERROR:  [8] _5844<_5850+1
ERROR:  [7] <user>

Naj povemo, da predikat = ni uporaben pri računanju rezultatov, saj samo uporablja postopek združevanja:

?- X = 2 + 3.
X = 2+3.

?- 2 + X = 2 + 3.
X = 3.

?- X + 2 = 2 + 3.
false.

?- Z = Y - Y.
Z = Y-Y.

Danes bomo spoznali logično programiranje z omejitvami (angl. logic constraint programming), ki omogoča dosti bolj fleksibilno obravnavo aritmetičnih izrazov.

Logično programiranje z omejitvami

V logičnem programiranju je program spisek logičnih izjav, ki opisujejo rešitev (seveda morajo biti izjave izražene s Hornovimi formulami). V istem duhu bi lahko računanje s števili opisali z enačbami (in neenačbami) namesto z zaporedjem arimetičnih operacij in primerjav. Če bi prologu dodali algoritme za reševanje sistemov enačb (in neenačb), bi lahko takšne opise uporabili za računanje z aritmetičnimi izrazi.

V SWI prologu nam to omogoča knjižnica clpfd (constraint logic programming on finite domains):

?- use_module(library(clpfd)).
true.

?- Z #= Y - Y.
Z = 0,
Y in inf..sup.

?- 3 + X #= 3 + 2.
X = 2.

?- X + 2 #= 3 + 2.
X = 3.

?- 3 #< X, 4 * X #< 25.
X in 4..6.

Kot vidimo, je treba namesto operatorjev =, <, > uporabljati aritmetične omejitve #=, #<, #>, … Ali lahko rešujemo tudi kvadratne enačbe?

 ?- X * X #= 1.
 X in -1\/1.

Prolog je odgovoril, da je vrednost X bodisi -1 bodisi 1. Poskusimo še eno kvadratno enačbo:

 ?- X * X - 5 * X + 6 #= 0.
 X in 2..sup,
 5*X#=_30476,
 X^2#=_30500,
 _30476 in 10..sup,
 -6+_30476#=_30500,
 _30500 in 4..sup.

Tokrat smo dobili čuden odgovor. Poglejmo pobližje, kako deluje programiranje z omejitvami.

Domene

Programiranje z omejitvami vedno deluje na neki domeni, se pravi na množici vrednosti z dano strukturo. Tipične domene so:

Vsaka od teh domen zahteva specialne algoritme, ki znajo poenostavljati in združevati omejitve, ki so sestavni del programa. Mi bomo spoznali programiranje z omejitvami za cela števila, ki se imenuje tudi končne domene (angl. finite domain), ker vedno obravnavamo cela števila iz neke končne množice vrednosti.

Omejitve za domeno fd

V logičnem programiranju z omejitvami je program podan s Hornovimi formulami in omejitvami, ki predpisujejo dovoljene vrednosti spremenljivk. Prolog omejitve zbira in jih poenostavlja, z nekaj sreče pa jih kar razreši. Za domeno fd imamo več vrst omejitev.

Aritmetične omejitve

Aritmetične omejitve zapišemo z osnovnimi aritmetičnimi operacijami

 +  -  *  ^  min  max  mod  rem  abs  //  div

in operatorji za primerjavo

#=  #\=  #>=  #=<  #>  #<

Intervalske omejitve

Intervalska omejitev

X in A..B

določi, da mora veljati A ≤ X ≤ B. Če želimo nastaviti samo zgornjo ali spodnjo mejo za X, lahko namesto A pišemo inf (kar pomeni -∞) in za B pišemo sup (kar pomeni +∞). Na primer,

X in inf..5

pomeni, da velja X ≤ 5. Pogosto želimo z intervalom omejiti več spremenljivk hkrati:

X in 1..5, Y in 1..5, Z in 1..5.

V tem primeru lahko uporabimo ins:

[X,Y,Z] ins 1..5.

V splošnem L ins A..B pomeni, da mora veljati A ≤ X ≤ B za vse elemente X ∈ L seznama L.

Kombinatorne in globalne omejitve

Omejitev all_distinct([X₁, ..., Xᵢ]) zagotovi, da imajo spremenljivke X₁, …, Xᵢ različne vrednosti. Primer uporabe bomo videli kasneje.

Ostale kombinatorne in globalne omejitve so opisane v priročniku za SWI prolog.

Naštevanje

Program z omejitvami napišemo v dveh delih:

 1. Podamo omejitve.
 2. Podamo zahtevo, da naj prolog našteje vse rešitve, glede na dane omejitve.

Drugi korak izvedemo s predikatom label (ter indomain in labeling, preberite sami). Če podamo samo omejitve, jih prolog izpiše, a ne pokaže konkretnih rešitev. Denimo, da želimo X, Y ∈ {1, 2, 3, 4} in X < Y:

?- [X,Y] ins 1..4, X #< Y.
X in 1..3,
X#=<Y+ -1,
Y in 2..4.

Prolog je omejitve poenostavil:

Če dodamo še label([X,Y]), našteje konkretne rešitve:

?- [X,Y] ins 1..4, X #< Y, label([X,Y]).
X = 1,
Y = 2 ;
X = 1,
Y = 3 ;
X = 1,
Y = 4 ;
X = 2,
Y = 3 ;
X = 2,
Y = 4 ;
X = 3,
Y = 4.

Pogljemo si primere, s katerimi bomo nabolje spoznali, kako deluje programiranje z omejitvami.

Primer: faktoriela

Vrnimo se k funkciji faktoriela:

faktoriela(0, 1).
faktoriela(N, F) :-
  N > 0,
  M is N - 1,
  faktoriela(M, G),
  F is N * G.

Operatorje is in > zamenjajmo z omejitvami (in funkcijo preimenujmo, da ne bo zmede):

:- use_module(library(clpfd)).

fakulteta(0, 1).
fakulteta(N, F) :-
  N #> 0,
  M #= N - 1,
  F #= N * G,
  fakulteta(M, G).

Opomba: obrnili smo vrstni red zadnjih dveh pogojev. S tem smo poskrbeli, da se najprej zabeležijo vse omejitve, šele nato pa se izvede rekurzivni klic.

Preizkusimo:

?- fakulteta(7, F).
F = 5040 .

?- fakulteta(N, 6).
N = 3.

?- fakulteta(N, 1).
N = 0 ;
N = 1 ;
false.

Primer: pitagorejske trojice

Pitagorejska trojica je trojica celih števil (A, B, C), za katero velja A² + B² = C². Poleg tega smemo zaradi simetrije med A in B predpostaviti A ≤ B.

:- use_module(library(clpfd)).

pitagora(A, B, C) :-
  A #=< B,
  A * A + B * B #= C * C.

pitagora_do([A,B,C], N) :-
  pitagora(A,B,C),
  [A, B, C] ins 1..N,
  label([A,B,C]).

Primer: permutacije

Na vajah boste programirali permutacije seznamov v navadnem prologu. Permutacije števil lahko elegantno zapišemo z omejitvami:

:- use_module(library(clpfd)).

permutacija(N, P) :-
  length(P, N),
  P ins 1..N,
  all_distinct(P).

V poizvedbi zahtevamo, da se rešitve dejansko naštejejo:

?- permutacija(6,P), label(P).

Pojasnimo vsako od zahtev:

Poskusimo:

?- permutacije(3,P).
P = [1, 2, 3] ;
P = [1, 3, 2] ;
P = [2, 1, 3] ;
P = [2, 3, 1] ;
P = [3, 1, 2] ;
P = [3, 2, 1].

Ker smo uporabili programiranje z omejitvami, zlahka računamo tudi “nazaj”,

?- permutacije(N,[1,2,3]).
N = 3.

in preverimo, ali dani seznam je permutacija:

?- permutacije(N,[1,2,3,3]).
false.

Primer: Sudoku

V datoteki sudoku.pl je program, ki z omejitvami reši Sudoku. Skupaj ga poskusimo razumeti.

Načrt:

 1. Imamo seznam vrstic Rows.
 2. Rows predstavlja matriko 9 × 9:
 3. Vsi elementi matrike Rows so med 1 in 9: vsak element V iz Rows, za vsak element X iz V, velja X in 1..9.
 4. Vsaka vrstica je permutacija: vsak element V seznama Rows zadošča pogoju all_distinct(V).
 5. Vsak stolpec je permutacija.
 6. Vsak podkvadrat 3 × 3 je permutacija.

Vsakego od zgornjih omejitev zapišemo v prologu.

Vsak element Rows je dolžine 9

Prvi poskus:

Rows = [X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9],
length(X1,9),
length(X2,9),
length(X3,9),
length(X4,9),
length(X5,9),
length(X6,9),
length(X7,9),
length(X8,9),
length(X9,9).

Drugi poskus: uporabimo maplist.

length9(L) :- length(L,9).

maplist(length9, Rows).
Vsi elementi elementov Rows so med 1 in 9

Prvi poskus:

Rows = [X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9],
X1 ins 1..9,
X2 ins 1..9,
X3 ins 1..9,
X4 ins 1..9,
X5 ins 1..9,
X6 ins 1..9,
X7 ins 1..9,
X8 ins 1..9,
X9 ins 1..9.

Z uporabo maplist:

vsi_med_1_9(L) :- L ins 1..9.

maplist(vsi_med_1_9, Rows).

Z uporabo append:

append(Rows, Elementi), Elementi ins 1..9.
Vsaka vrstica je permutacija
maplist(all_distinct, Rows).
Vsak stolpec je permutacija

Ideja: matriko Rows transponiramo in zahtevamo, da so vrstice transponiranke permutacije:

transpose(Rows, Columns), map_list(all_distinct, Columns).
Vsak podkvadrat 3 × 3 je permutacija

Ideja: če imamo vrstice P, Q, R, lahko iz njih izluščimo kvadrat na levi:

P = [P1, P2, P3 | Ps]
Q = [Q1, Q2, Q3 | Qs]
R = [R1, R2, R3 | Rs]
K = [[P1, P2, P3],
   [Q1, Q2, Q3],
   [R1, R2, R3]]

Iz tega dobimo predikat, ki za vrstice P, Q in R pove, da so vsi trije kvadrati, ki tvorijo P, Q, R, permutacije:

kvadrati_permutacija([],[],[]).
kvadrati_permutacija(
  [P1, P2, P3 | Ps],
  [Q1, Q2, Q3 | Qs],
  [R1, R2, R3 | Rs]) :-
  all_distinct([P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3]),
  kvadrati_permutacija(Ps, Qs, Rs).